ZIF-8/Zn2GeO4 nanorods with an enhanced CO2 adsorption property in an aqueous medium for photocatalytic synthesis of liquid fuel

Qi Liu, Ze Xian Low, Lunxi Li, Amir Razmjou Chaharmahali, Kun Wang, Jianfeng Yao, Huanting Wang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

165 Citations (Scopus)

Search results