Wavelength-tunable waveguides based on polycrystalline organic-inorganic perovskite microwires

Ziyu Wang, Jingying Liu, Zai-Quan Xu, Yunzhou Xue, Liangcong Jiang, Jingchao Song, Fuzhi Huang, Yusheng Wang, Yu Lin Zhong, Yupeng Zhang, Yi Bing Cheng, Qiaoliang Bao

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

53 Citations (Scopus)

Search results