Voltage-gated Ion transport in two-dimensional sub-1-nanometer nanofluidic channels

Yuqi Wang, Huacheng Zhang, Yuan Kang, Yinlong Zhu, George P. Simon, Huanting Wang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

20 Citations (Scopus)

Search results