Vertical Gold Nanowires Stretchable Electrochemical Electrodes

Qingfeng Zhai, Yan Wang, Shu Gong, Yunzhi Ling, Lim Wei Yap, Yiyi Liu, Joseph Wang, George P. Simon, Wenlong Cheng

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

52 Citations (Scopus)

Search results