Ultralight mesoporous magnetic frameworks by interfacial assembly of prussian blue nanocubes

Biao Kong, Jing Tang, Zhangxiong Wu, Jing Wei, Hao Wu, Yongcheng Wang, Gengfeng Zheng, Dongyuan Zhao

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

76 Citations (Scopus)

Search results