Ultrafast rectifying counter-directional transport of proton and metal ions in metal-organic framework–based nanochannels

Jun Lu, Hengyu Xu, Hao Yu, Xiaoyi Hu, Jun Xia, Yinlong Zhu, Fengchao Wang, Heng-An Wu, Lei Jiang, Huanting Wang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

12 Citations (Scopus)

Search results