Two-dimensional g-C3N4/TiO2 nanocomposites as vertical Z-scheme heterojunction for improved photocatalytic water disinfection

Yue Liu, Xiangkang Zeng, Xiaoyi Hu, Jian Hu, Zhouyou Wang, Yichun Yin, Chenghua Sun, Xiwang Zhang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

26 Citations (Scopus)

Search results