Tuning the charge distribution and crystal field of iron single atoms via iron oxide integration for enhanced oxygen reduction reaction in zinc-air batteries

Feifei Zhang, Yinlong Zhu, Yijun Zhong, Jing Zou, Yu Chen, Lianhai Zu, Zhouyou Wang, Jack Jon Hinsch, Yun Wang, Lian Zhang, Zongping Shao, Huanting Wang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

10 Citations (Scopus)
Filter
Finished

Search results