Transformation of pore structure in consolidated silty clay: new insights from quantitative pore profile analysis

Yong Hu, Yun An Li, Cheng Ke Ruan, Jun Lin Lin, Shu Jian Chen, Hui Ming Tang, Wen Hui Duan

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

9 Citations (Scopus)

Search results