Thin-film composite polyamide membrane modified by embedding functionalized boron nitride nanosheets for reverse osmosis

Ruoxin Wang, Ze Xian Low, Shasha Liu, Yuqi Wang, Sudhir Murthy, Wei Shen, Huanting Wang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

19 Citations (Scopus)

Search results