The critical role of composition-dependent intragrain planar defects in the performance of MA1xFAxPbI3 perovskite solar cells

Wei Li, Mathias Uller Rothmann, Ye Zhu, Weijian Chen, Chenquan Yang, Yongbo Yuan, Yen Yee Choo, Xiaoming Wen, Yi-Bing Cheng, Udo Bach, Joanne Etheridge

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

110 Citations (Scopus)

Search results