The association of prenatal exposure to particulate matter with infant growth: A birth cohort study in Beijing, China

Shuang Zhou, Lizi Lin, Zheng Bao, Tong Meng, Shanshan Wang, Gongbo Chen, Qin Li, Zheng Liu, Heling Bao, Na Han, Haijun Wang, Yuming Guo

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

1 Citation (Scopus)

Search results