Synthesis, properties, and optical applications of low-dimensional perovskites

Yupeng Zhang, Jingying Liu, Ziyu Wang, Yunzhou Xue, Qingdong Ou, Lakshminarayana Polavarapu, Jialu Zheng, Xiang Qi, Qiaoliang Bao

Research output: Contribution to journalReview ArticleResearchpeer-review

170 Citations (Scopus)

Search results