Synthesis and high pressure induced amorphization of C60 nanosheets

Lin Wang, Bingbing Liu, Dedi Liu, Mingguang Yao, Bo Zou, Tian Cui, Guangtian Zou, Bertil Sundqvist, Zongju Luo, Hui Li, Yanchun Li, Jing Liu, Shijian Chen, Guorui Wang, Yichun Liu

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

49 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)103112-1 - 103112-3
Number of pages3
JournalApplied Physics Letters
Volume91
Issue number13
Publication statusPublished - 2007
Externally publishedYes

Cite this