Structure-Interaction Relationship of Polymyxins with the Membrane of Human Kidney Proximal Tubular Cells

Xukai Jiang, Shuo Zhang, Mohammad A. K. Azad, Kade D. Roberts, Lin Wan, Bin Gong, Kai Yang, Bing Yuan, Hemayet Uddin, Jingliang Li, Philip E. Thompson, Tony Velkov, Jing Fu, Lushan Wang, Jian Li

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

3 Citations (Scopus)

Search results