Structural basis of Gs and Gi recognition by the human glucagon receptor

Anna Qiao, Shuo Han, Xinmei Li, Zhixin Li, Peishen Zhao, Antao Dai, Rulve Chang, Linhua Tai, Qiuxiang Tan, Xiaojing Chu, Limin Ma, Thor Seneca Thorsen, Steffen Reedtz-Runge, Dehua Yang, Ming-Wei Wang, Patrick M. Sexton, Denise Wootten, Fei Sun, Qiang Zhao, Beili Wu

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

70 Citations (Scopus)
Filter
Active

Search results