Stretchable-fiber-confined wetting conductive liquids as wearable human health monitors

Liyun Guan, Azadeh Nilghaz, Bin Su, Lei Jiang, Wenlong Cheng, Wei Shen

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

66 Citations (Scopus)

Search results