Spatially modulating the fluorescence color of mixed-halide perovskite nanoplatelets through direct femtosecond laser writing

Chunhua Zhou, Guiyuan Cao, Zhixing Gan, Qingdong Ou, Weijian Chen, Qiaoliang Bao, Baohua Jia, Xiaoming Wen

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

18 Citations (Scopus)

Search results