Smad4 promotes diabetic nephropathy by modulating glycolysis and OXPHOS

Jinhua Li, Yu Bo Yang Sun, Weiyi Chen, Jinjin Fan, Songhui Li, Xinli Qu, Qikang Chen, Riling Chen, Dajian Zhu, Jinfeng Zhang, Zhuguo Wu, Honggang Chi, Simon Crawford, Viola Oorschot, Victor G. Puelles, Peter G. Kerr, Yi Ren, Susan K. Nilsson, Mark Christian, Huanwen TangWei Chen, John F. Bertram, David J. Nikolic-Paterson, Xueqing Yu

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

38 Citations (Scopus)

Search results