Simultaneously tuning charge separation and oxygen reduction pathway on graphitic carbon nitride by polyethylenimine for boosted photocatalytic hydrogen peroxide production

Xiangkang Zeng, Yue Liu, Yuan Kang, Qinye Li, Yun Xia, Yinlong Zhu, Huilin Hou, Md Hemayet Uddin, Thomas R. Gengenbach, Dehua Xia, Chenghua Sun, David T. McCarthy, Ana Deletic, Jiaguo Yu, Xiwang Zhang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

275 Citations (Scopus)

Search results