Reversible high-pressure carbon nanotube vessel

Ming D. Ma, Jefferson Z. Liu, Lifeng Wang, Luming Shen, Lin Xie, Fei Wei, Jing Zhu, Qianming Gong, Ji Liang, Quanshui Zheng

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

8 Citations (Scopus)

Search results