Removal of Congo red from aqueous solution using Moringa oleifera seed cake as natural coagulant

Jingxi Tie, Peipei Li, Zhibo Xu, Yangkai Zhou, Chen Li, Xiwang Zhang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

17 Citations (Scopus)

Search results