Rapid synthesis of ultrathin, defect-free ZIF-8 membranes via chemical vapour modification of a polymeric support

Ezzatollah Shamsaei, Ze-Xian Low, Xiaocheng Lin, Alireza Mayahi, Huiyuan Liu, Xiwang Zhang, Jefferson Zhe Liu, Huanting Wang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

70 Citations (Scopus)

Search results