Rapid microwave-annealing process of hybrid perovskites to eliminate miscellaneous phase for high performance photovoltaics

Qing Chen, Taotao Ma, Fangfang Wang, You Liu, Sizhou Liu, Jungan Wang, Zhengchun Cheng, Qing Chang, Rong Yang, Wenchao Huang, Lin Wang, Tianshi Qin, Wei Huang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

2 Citations (Scopus)

Search results