Proteome reference map and comparative proteomic analysis between a wild type Clostridium acetobutylicum DSM 1731 and its mutant with enhanced butanol tolerance and butanol yield

Shaoming Mao, Yuanmin Luo, Yanhe Zhang, Tianrui Zhang, Jinshan Li, Guanhui Bao, Yan Zhu, Zugeng Chen, Yanping Zhang, Yin Li, Yanhe Ma

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

Original languageEnglish
JournalJournal of Proteome Research
Publication statusPublished - 2010

Cite this