Projecting heat-related excess mortality under climate change scenarios in China

Jun Yang, Maigeng Zhou, Zhoupeng Ren, Mengmeng Li, Boguang Wang, De Li Liu, Chun-Quan Ou, Peng Yin, Jimin Sun, Shilu Tong, Hao Wang, Chunlin Zhang, Jinfeng Wang, Yuming Guo, Qiyong Liu

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

48 Citations (Scopus)

Search results