Preparation of porous diffusion dialysis membranes by functionalization of polysulfone for acid recovery

Xiaocheng Lin, Seungju Kim, De Ming Zhu, Ezzatollah Shamsaei, Tongwen Xu, Xiya Fang, Huanting Wang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

40 Citations (Scopus)

Search results