Preparation of high density ZnO ceramics by the Cold Sintering Process

Xupeng Jiang, Guisheng Zhu, Huarui Xu, Ling Dong, Jinjie Song, Xiuyun Zhang, Yunyun Zhao, Dongliang Yan, Aibing Yu

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

30 Citations (Scopus)

Search results