Preparation and properties of high-density Bi2O3 ceramics by cold sintering

Jinjie Song, Guisheng Zhu, Huarui Xu, Weining Fu, Jiwen Xu, Jian Zhang, Shicheng Huang, Aibing Yu

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

3 Citations (Scopus)

Search results