Precise Layer-Dependent Electronic Structure of MBE-Grown PtSe2

Lei Zhang, Tong Yang, Muhammad Fauzi Sahdan, Arramel, Wenshuo Xu, Kaijian Xing, Yuan Ping Feng, Wenjing Zhang, Zhuo Wang, Andrew T.S. Wee

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

13 Citations (Scopus)
Filter
Active

Search results