Polymyxins Bind to the Cell Surface of Unculturable Acinetobacter baumannii and Cause Unique Dependent Resistance

Yan Zhu, Jing Lu, Mei-Ling Han, Xukai Jiang, Mohammad A. K. Azad, Nitin A. Patil, Yu-Wei Lin, Jinxin Zhao, Yang Hu, Heidi H. Yu, Ke Chen, John D. Boyce, Rhys A. Dunstan, Trevor Lithgow, Christopher K. Barlow, Weifeng Li, Elena K. Schneider-Futschik, Jiping Wang, Bin Gong, Bjorn SommerDarren J. Creek, Jing Fu, Lushan Wang, Falk Schreiber, Tony Velkov, Jian Li

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

9 Citations (Scopus)

Search results