Polymer-Assisted Magnetic Nanoparticle Assemblies for Biomedical Applications

Yuhuan Li, Nan Wang, Xumin Huang, Fangyuan Li, Thomas P. Davis, Ruirui Qiao, Daishun Ling

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

11 Citations (Scopus)

Search results