Plasmene nanosheets as optical skin strain sensors

Runfang Fu, Tharindu Warnakula, Qianqian Shi, Lim Wei Yap, Dashen Dong, Yiyi Liu, Malin Premaratne, Wenlong Cheng

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

15 Citations (Scopus)

Search results