Photonic surface waves enabled perfect infrared absorption by monolayer graphene

Qianru Yang, Cheng Zhang, Shaolong Wu, Shaojuan Li, Qiaoliang Bao, Vincenzo Giannini, Stefan A. Maier, Xiaofeng Li

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

32 Citations (Scopus)

Search results