Photo-switchable imprinted adsorbent towards a selective phenol recovery from wastewater

Lei Qin, Weifeng Liu, Song Zhou, Yun Qu, Binbin Qian, Yongzhen Yang, Xiwang Zhang, Huanting Wang, Lian Zhang, Xuguang Liu

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

7 Citations (Scopus)

Search results