Phase segregation enhanced ion movement in efficient inorganic CsPbIBr2 solar cells

Wei Li, Mathias Uller Rothmann, Amelia Liu, Ziyu Wang, Yupeng Zhang, Alexander R. Pascoe, Jianfeng Lu, Liangcong Jiang, Yu Chen, Fuzhi Huang, Yong Peng, Qiaoliang Bao, Joanne Etheridge, Udo Bach, Yi-Bing Cheng

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

173 Citations (Scopus)

Search results