Periodic oscillation of ion conduction of nanofluidic diodes using a chemical oscillator

Huacheng Zhang, Jue Hou, Ranwen Ou, Yaoxin Hu, Huanting Wang, Lei Jiang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

14 Citations (Scopus)

Search results