Oriented mesoporous nanopyramids as versatile plasmon-enhanced interfaces

Biao Kong, Jing Tang, Cordelia Selomulya, Wei Li, Jing Wei, Yin Fang, Yongcheng Wang, Gengfeng Zheng, Dongyuan Zhao

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

59 Citations (Scopus)

Search results