Non-pharmaceutical interventions for COVID-19 reduced the incidence of infectious diseases: a controlled interrupted time-series study

Wenyi Zhang, Yao Wu, Bo Wen, Yongming Zhang, Yong Wang, Wenwu Yin, Shanhua Sun, Xianyu Wei, Hailong Sun, Zhijie Zhang, Shanshan Li, Yuming Guo

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

6 Citations (Scopus)

Search results