Nitrogen-doped nanoporous carbon/graphene nano-sandwiches: Synthesis and application for efficient oxygen reduction

Jing Wei, Yaoxin Hu, Yan Liang, Biao Kong, Jin Zhang, Jingchao Song, Qiaoliang Bao, George Philip Simon, San Ping Jiang, Huanting Wang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

261 Citations (Scopus)

Search results