Neonatal outcome in 29 pregnant women with COVID-19: A retrospective study in Wuhan, China

Yan Ting Wu, Jun Liu, Jing Jing Xu, Yan Fen Chen, Wen Yang, Yang Chen, Cheng Li, Yu Wang, Han Liu, Chen Zhang, Ling Jiang, Zhao Xia Qian, Andrew Kawai, Ben Willem Mol, Cindy Lee Dennis, Guo Ping Xiong, Bi Heng Cheng, Jing Yang, He Feng Huang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

46 Citations (Scopus)

Search results