Minimizing non-selective nanowrinkles of reduced graphene oxide laminar membranes for enhanced NaCl rejection

Shi Yuan, Yang Li, Yun Xia, Yuan Kang, Jindi Yang, Md Hemayet Uddin, Huiyuan Liu, Cordelia Selomulya, Xiwang Zhang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

8 Citations (Scopus)

Search results