Microporous polymer incorporated polyamide membrane for reverse osmosis desalination

Shasha Feng, Ze Xian Low, Shasha Liu, Lian Zhang, Xiwang Zhang, George P. Simon, Xi-Ya Fang, Huanting Wang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

4 Citations (Scopus)

Search results