Metabolic Perturbations Caused by the Over-Expression of mcr-1 in Escherichia coli

Yi-Yun Liu, Yan Zhu, Hasini Wickremasinghe, Phillip J. Bergen, Jing Lu, Xiao Qing Zhu, Qiao Li Zhou, Mohammad Azad, Sue C. Nang, Mei-Ling Han, Tao Lei, Jian Li, Jian Hua Liu

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

7 Citations (Scopus)

Search results