Mechanical properties and microstructure of a graphene oxide-cement composite

Zhu Pan, Li He, Ling Qiu, Asghar Habibnejad Korayem, Gang Li, Junwu Zhu, Francis Gerard Collins, Dan Li, Wenhui Duan, Chien Ming Wang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

657 Citations (Scopus)

Search results