MBD5 regulates NMDA receptor expression and seizures by inhibiting Stat1 transcription

Feng lin Tang, Xiao gang Zhang, Ping yang Ke, Jie Liu, Zhi juan Zhang, Dan mei Hu, Juan Gu, Hui Zhang, Hao kun Guo, Qian wen Zang, Rui Huang, Yuan lin Ma, Patrick Kwan

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

2 Citations (Scopus)
Filter
Comment / Debate

Search results