Local crack-programmed gold nanowire electronic skin tattoos for in-plane multisensor integration

Shu Gong, Lim Wei Yap, Bowen Zhu, Qingfeng Zhai, Yiyi Liu, Quanxia Lyu, Kaixuan Wang, Mingjie Yang, Yunzhi Ling, Daniel T.H. Lai, Faezeh Marzbanrad, Wenlong Cheng

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

71 Citations (Scopus)

Search results