LiTFSI-free spiro-OMeTAD-based perovskite solar cells with power conversion efficiencies exceeding 19%

Boer Tan, Sonia R. Raga, Anthony S.R. Chesman, Sebastian O. Fürer, Fei Zheng, David P. McMeekin, Liangcong Jiang, Wenxin Mao, Xiongfeng Lin, Xiaoming Wen, Jianfeng Lu, Yi Bing Cheng, Udo Bach

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

37 Citations (Scopus)

Search results