Interplay between oceanic subduction and continental collision in building continental crust

Di Cheng Zhu, Qing Wang, Roberto F. Weinberg, Peter A. Cawood, Sun Lin Chung, Yong Fei Zheng, Zhidan Zhao, Zeng Qian Hou, Xuan Xue Mo

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

12 Citations (Scopus)
Filter
Finished

Search results