Infused-liquid-switchable porous nanofibrous membranes for multiphase liquid separation

Yang Wang, Jiancheng Di, Li Wang, Xu Li, Ning Wang, Baixian Wang, Ye Tian, Lei Jiang, Jihong Yu

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

98 Citations (Scopus)
Filter
Comment / Debate

Search results